You are here: Home / People / Chaoxing Liu
Chaoxing Liu

Chaoxing Liu

Main Content

 • Associate Professor of Physics
316 Davey Lab
Email: cxl56 [ AT ] psu [ DOT ] edu
Phone: (814) 863-0016

Education

 1. Tsinghua University (Ph.D., Physics), 2009
 2. Tsinghua University (B.S., Fundamental Science), 2003

Specialties:

Condensed Matter Physics
 • Theoretical

Selected Publications

 • Crystalline symmetry protected number-conserving Majorana mode in Dirac semimetal nanowires, Rui-Xing Zhang, Chao-Xing Liu, Phys. Rev. Lett. 120, 156802 (2018)
 • Singlet-Quintet Mixing in Spin-Orbit Coupled Superconductors with j=3/2 Fermions, Jiabin Yu, Chao-Xing Liu, Phys. Rev. B 98, 104514 (2018)
 • Fingerprints of bosonic symmetry protected topological state in a quantum point contact, Rui-Xing Zhang, and Chao-Xing Liu, Phys. Rev. Lett. 118, 216803 (2017).
 • Bilayer Graphene as a platform for Bosonic Symmetry Protected Topological States, Zhen Bi, Ruixing Zhang, Yi-Zhuang You, Andrea Young, Leon Balents, Chao-Xing Liu, and Cenke Xu, Phys. Rev. Lett. 118, 126801 (2017).
 • Unconventional superconductivity in bilayer transition metal dichalcogenides, Chao-Xing Liu, Phys. Rev. Lett. 118, 087001 (2017).
 • Prediction of triple point fermions in simple half-Heusler topological insulators, Hao Yang, Jiabin Yu, Stuart S. P. Parkin, Claudia Felser, Chao-Xing Liu, Binghai Yan, Phys. Rev. Lett. 119, 136401 (2017)
 • Quantum Anomalous Hall Effect: Theory and Experiment, Chao-Xing Liu, Shou-Cheng Zhang, and Xiao-Liang Qi, Annual Review of Condensed Matter Physics 7(1), 301 - 321 (2016).
 • Classification of topological crystalline insulators based on representation theory, Xiao-Yu Dong, and Chao-Xing Liu, Phys. Rev. B 93(4), 045429 (2016).
 • Electrically tunable multiple Dirac cones in thin films of (LaO)2(SbSe2)2 family of materials, Xiao-Yu Dong, Jian-Feng Wang, Rui-Xing Zhang, Wen-Hui Duan, Bang-Fen Zhu, Jorge Sofo, and Chao-Xing Liu, Nature Communications 6, 8517 (2015).
 • Long-Range Spin-Triplet Helix in Proximity Induced Superconductivity in Spin-Orbit-Coupled Systems, Xin Liu, J. K. Jain and Chao-Xing Liu, Phys. Rev. Lett. 113, 227002 (2014).
 • Quantum Anomalous Hall Effect in Magnetically Doped InAs/GaSb Quantum Wells, QingzeWang, Xin Liu, Hai-Jun Zhang, Nitin Samarth, Shou-Cheng Zhang, and Chao-Xing Liu, Phys. Rev. Lett. 113, 147201 (2014).
 • Topological non-symmorphic crystalline insulators, Chao-Xing Liu, Rui-Xing Zhang, and Brian K. VanLeeuwen, Phys. Rev. B 90, 085304 (2014).
 • Chiral gauge field and axial anomaly in a Weyl semi-metal, Chao-Xing Liu, Peng Ye, and Xiao-Liang Qi, Phys. Rev. B 87, 235306 (2013).
 • In-plane Magnetization Induced Quantum Anomalous Hall Effect, Xin Liu, Hsiu-Chuan Hsu, and Chao-Xing Liu, Phys. Rev. Lett. 111, 086802 (2013).
 • Model Hamiltonian for Topological Insulators, Chao-Xing Liu, Xiao-Liang Qi, HaiJun Zhang, Xi Dai, Zhong Fang, and Shou-Cheng Zhang, Phys. Rev. B 82, 045122 (2010).
 • Oscillatory crossover from two dimensional to three dimensional topological insulators, Chao-Xing Liu, HaiJun Zhang, Binghai Yan, Xiao-Liang Qi, Thomas Frauenheim, Xi Dai, Zhong Fang, and Shou-Cheng Zhang, Phys. Rev. B 81, 041307(R) (2010).
 • Topological insulators in Bi2Se3, Bi2Te3 and Sb2Te3 with a single Dirac cone on the surface, Haijun Zhang, Chao-Xing Liu, Xiao-Liang Qi, Xi Dai, Zhong Fang, and Shou-Cheng Zhang, Nature Physics 5, 438 - 442 (2009).
 • Quantum Anomalous Hall Effect in Hg1-yMnyTe Quantum Wells, Chao-Xing Liu, Xiao-Liang Qi, Xi Dai, Zhong Fang, and Shou-Cheng Zhang, Phys. Rev. Lett. 101, 146802 (2008).
 • Quantum Spin Hall Effect in Inverted Type II Semiconductors, Chaoxing Liu, Taylor L. Hughes, Xiao-Liang Qi, Kang Wang, and Shou-Cheng Zhang, Phys. Rev. Lett. 100, 236601 (2008).


Research Interests

 • Topological states of matter
 • Spintronics
 • Unconventional superconductivity
 • Electronic and spin transport in low-dimensional systems
Filed under: